Program certyfikacji praktyków
Umowa uczestnictwa i zwolnienia z odpowiedzialności

Aby wziąć udział w naszych programach certyfikacyjnych, musisz mieć ukończone 18 lat.

Witamy i dziękujemy za zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu w jednym z Programów Certyfikacji, w tym Emotion Code, Body Code, The Belief Code ("Program"), obsługiwanym przez Discover Healing, Inc. Niniejsza Umowa Uczestnictwa i Zwolnienia z Odpowiedzialności ("Umowa") zawiera ważne informacje, którymi Discover Healing musi się z Tobą podzielić i które musisz zrozumieć. Uczestnictwo w Programie oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki:

 1. Celem programu jest przeszkolenie uczestników w zakresie profesjonalnego rozwoju techniki równoważenia energii opracowanej przez Dr. Bradley Nelson , (chiropraktyk, w stanie spoczynku). Program jest uważany za część dziedziny medycyny komplementarnej i alternatywnej i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z podświadomym umysłem danej osoby w celu skorygowania nierównowagi energetycznej w celu uwolnienia uwięzionej energii emocjonalnej i przywrócenia zdrowia i dobrego samopoczucia. Program ma na celu uświadomienie kwestii, o których dana osoba nie ma świadomej pamięci i wykorzystuje metody Discover Healing, w tym testy mięśniowe i zastrzeżone oprogramowanie, aby rozpoznać informacje w celu uwolnienia uwięzionej energii emocjonalnej. Użytkownik rozumie, że informacje przedstawione w Programie, w tym pomysły, nauki, protokoły, metody, zasoby, sugestie, techniki, produkty i inne materiały mają charakter edukacyjny i są dostarczane wyłącznie jako informacje ogólne i nie stanowią porady medycznej ani psychologicznej ani leczenia.
 2. Po pomyślnym spełnieniu wszystkich wymogów Programu, w tym podpisaniu Umowy Certyfikacyjnej Praktyka Discover Healing, użytkownik będzie miał możliwość, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, uzyskania statusu Certyfikowanego Praktyka, co daje mu prawo do identyfikowania się i reprezentowania jako Certyfikowany Praktyk oraz do korzystania z Programu w profesjonalnej praktyce z osobami fizycznymi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie może przedstawiać się jako Practitioner (certyfikowany, autoryzowany lub w inny sposób) ani reklamować, że korzysta z któregokolwiek z Programów lub reprezentować w jakikolwiek inny sposób, wyraźny lub dorozumiany, że jest usankcjonowanym, zatwierdzonym, autoryzowanym, certyfikowanym lub w inny sposób przedstawicielem Discover Healing lub Dr. Nelson, dopóki nie ukończy pomyślnie Programu i nie podpisze Umowy Certyfikacyjnej Practitioner.
 3. Program opiera się na osobistych obserwacjach i doświadczeniach Dr. Nelsona. W związku z tym, chociaż Program wydaje się mieć obiecujące emocjonalne, psychiczne, duchowe i fizyczne korzyści zdrowotne, nie został jeszcze zbadany przez zachodnie społeczności akademickie, medyczne i psychologiczne. Dlatego też Program jest uważany za eksperymentalny. Praktyka Programu jest samoregulowana i żaden stan w Stanach Zjednoczonych nie licencjonuje praktyków Discover Healing i uważa Program za alternatywne lub uzupełniające podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia. Ponieważ Program jest stosunkowo nowym podejściem do leczenia, a zakres jego skuteczności, a także jego ryzyko i korzyści nie są w pełni znane, użytkownik zgadza się przyjąć i zaakceptować pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Programu oraz za zastosowanie tego, czego może się nauczyć uczestnicząc w Programie. Ponadto, użytkownik zgadza się i rozumie, że niniejsza Umowa ma na celu całkowite bezwarunkowe zwolnienie z odpowiedzialności i przejęcie ryzyka w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. Chociaż Programy Certyfikacji są przeznaczone do "uzdrawiania", nie należy rozumieć, że korzystanie z Programu jest praktyką medyczną, psychoterapeutyczną lub inną licencjonowaną praktyką opieki zdrowotnej. Program nie ma na celu "diagnozowania" lub "leczenia" problemów medycznych lub zaburzeń zdrowia psychicznego i nie zastępuje usług licencjonowanych pracowników służby zdrowia. Program ma raczej na celu pomóc danej osobie w uwolnieniu uwięzionej energii emocjonalnej oraz przywróceniu równowagi i przepływu energii w ciele; stwarzając w ten sposób możliwość naturalnego uzdrowienia umysłu/ciała. Użytkownik rozumie, że istnieje różnica między "uzdrawianiem" za pomocą Programu a praktyką medyczną, psychoterapią lub jakąkolwiek inną licencjonowaną praktyką opieki zdrowotnej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program jest wyłącznie eksperymentalnym programem edukacyjnym i nie może być wykorzystywany do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek problemom medycznym lub zaburzeniom psychologicznym, ani że Program nie zastępuje tradycyjnych metod doradztwa, diagnozy i leczenia medycznego lub psychologicznego. Użytkownik zgadza się skonsultować ze swoim lekarzem (lekarzami) wszelkie konkretne problemy medyczne lub psychologiczne oraz kontynuować leczenie medyczne lub psychologiczne, z którego obecnie korzysta podczas uczestnictwa w Programie.
 6. Po przyjęciu do Programu, zostanie ci przydzielony doradca studencki ("Doradca Studencki") z Discover Healing , który będzie ci pomagał i sprawdzał twoją pracę podczas uczestnictwa w Programie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystko, co zostanie omówione z Doradcą Studenckim lub jakimkolwiek innym pracownikiem Discover Healing w trakcie Programu lub poza nim, stanowi jedynie perspektywę do rozważenia. Uczestnictwo w Programie nie ma na celu stworzenia ani nie ustanawia relacji lekarz-klient ani żadnego innego rodzaju profesjonalnej relacji między użytkownikiem a Doradcą Studenckim lub jakimkolwiek innym pracownikiem Discover Healing i nie powinno być traktowane jako porada medyczna, psychologiczna lub inna profesjonalna porada jakiegokolwiek rodzaju lub natury.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jednym z wymogów Programu jest prowadzenie sesji treningowych z klientami. Wszystkie takie sesje treningowe są ściśle poufne, a dane osobowe dotyczące jakiegokolwiek klienta treningowego nie będą udostępniane ani przez użytkownika, ani przez Discover Healing. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Discover Healing nie zezwala na pobieranie opłat za sesje treningowe podczas uczestnictwa w Programie. Serwis Discover Healing zezwala jednak na przyjmowanie dobrowolnych darowizn od klientów.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby ukończyć Program, musi pomyślnie spełnić wszystkie wymagania Programu w ciągu 6 miesięcy (183 dni) od daty zakupu niniejszego Programu. Jeśli użytkownik nie spełni wszystkich wymagań programu w ciągu wspomnianych 6 miesięcy, jego program wygaśnie i zakończy się, nawet jeśli nie ukończył kursu. W takim przypadku konieczne będzie wykupienie ponownej rejestracji w celu ponownego zapisania się na kurs. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby ukończyć program, musi wykazać się biegłością i kompetencjami w zakresie wymaganych umiejętności. Miarą sukcesu będzie zrozumienie pojęć i technik nauczanych w ramach programu. Oceniana będzie również zdolność do wdrażania koncepcji i technik nauczanych w ramach programu u innych osób w ramach prawnie określonego zakresu praktyki. Taka biegłość i zrozumienie koncepcji i technik nauczanych w Programie będą oceniane wyłącznie przez Discover Healing. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uiszczenie przez niego opłaty za udział w Programie nie gwarantuje, że Discover Healing przyzna mu prawo do zostania Certyfikowanym Praktykiem. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Discover Healing może zdecydować, według własnego uznania, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie uczestnictwa w Programie, o zakończeniu udziału w Programie. W przypadku podjęcia przez Discover Healing decyzji o zakończeniu udziału w Programie, jak określono powyżej, lub w przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o dobrowolnym zakończeniu udziału w Programie, opłata za uczestnictwo w Programie nie podlega zwrotowi.
 9. Ze względu na eksperymentalny charakter Programu, użytkownik zgadza się i rozumie, że Discover Healing nie może udzielić żadnych gwarancji ani prognoz dotyczących wyniku lub rezultatów, których może doświadczyć w wyniku udziału w Programie. Należy pamiętać, że uczestnictwo w Programie może wiązać się z pewnym dyskomfortem fizycznym lub emocjonalnym, który może być postrzegany jako negatywny. Możliwe jest również wystąpienie pewnego stresu emocjonalnego i dyskomfortu fizycznego związanego ze stresującymi doświadczeniami, które mogły mieć miejsce we wcześniejszym okresie życia. Zgadzasz się ujawnić swojemu Doradcy Studenckiemu, jeśli Twój udział w Programie nieumyślnie aktywuje w Tobie niepokojące reakcje i szukać profesjonalnej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 10. Rozumiesz The Emotion Code, The Body Code, The Belief Code są znakami towarowymi należącymi do Discover Healing. i mogą być używane wyłącznie za pisemną zgodą Discover Healing. Każde nieautoryzowane użycie znaku towarowego stanowi naruszenie znaku towarowego, a Discover Healing będzie egzekwować swoje prawa do ochrony znaku towarowego.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w Programie, zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje ustne i pisemne oświadczenia, działania i oświadczenia składane wobec dowolnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do Programu, Discover Healing, Doradcy Studenckiego i Dr. Nelson. Ponadto, uczestnicząc w Programie, zgadzasz się przestrzegać wszystkich zasad Programu oraz wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów i regulacji mających zastosowanie do Ciebie oraz praktykować The Emotion Code, zgodnie z nauczaniem w Programie, wyłącznie w prawnie określonym zakresie praktyki.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Discover Healing posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich materiałach wyprodukowanych przez Discover Healing, w tym we wszystkich materiałach wyprodukowanych na potrzeby Programu (zwanych dalej "Utworami"). Ponadto użytkownik rozumie, że Utwory są chronione prawem własności intelektualnej i prawem autorskim. W związku z tym użytkownik nie może powielać, pobierać ekranu, modyfikować, publikować, publikować na Facebooku lub innych portalach społecznościowych, przesyłać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, wyświetlać, reprodukować lub wykonywać, ani w żaden inny sposób wykorzystywać w jakimkolwiek formacie jakichkolwiek Utworów lub innych treści prezentowanych w Programie. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie Utworów stanowi naruszenie praw autorskich, a Discover Healing będzie egzekwować swoje prawa do ochrony Utworów.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego udział w Programie jest całkowicie dobrowolny, odbywa się na własne ryzyko i że dobrowolnie decyduje się na udział w Programie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest kompetentny i zdolny do zrozumienia charakteru i konsekwencji uczestnictwa w Programie oraz że jest osobą pełnoletnią zgodnie z prawem stanu zamieszkania i ma prawo do zawarcia niniejszej Umowy.
 14. Wszelkie kwestie sporne między stronami niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy wynikają z samej Umowy, czy są z nią związane, czy też wynikają z domniemanych faktów pozaumownych przed, w trakcie lub po zawarciu niniejszej Umowy, w tym między innymi oszustwa, wprowadzenia w błąd, zaniedbania lub innego domniemanego czynu niedozwolonego lub naruszenia umowy, będą regulowane, interpretowane i egzekwowane wyłącznie zgodnie z jurysdykcją sądów stanowych i federalnych z siedzibą w hrabstwie Clark w stanie Nevada, bez względu na doktryny konfliktu prawa i niezależnie od teorii prawnej, na podstawie której taka sprawa jest dochodzona. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez obie strony. Jeśli sąd stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne lub niewykonalne w zastosowaniu do jakiejkolwiek okoliczności, wówczas uzgadnia się, że pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najlepiej realizować intencje stron.

Kupując Program, użytkownik potwierdza, że uważnie i w pełni przeczytał i w pełni zrozumiał wszystkie aspekty niniejszej Umowy oraz zgadza się na wszystkie warunki w niej określone. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla użytkownika, jego spadkobierców i przedstawicieli prawnych.

W zamian za dobre i wartościowe wynagrodzenie, którego wystarczalność i otrzymanie zostaje niniejszym potwierdzone, użytkownik zgadza się na zawsze w pełni zwolnić, zabezpieczyć, bronić i chronić Discover Healing, jego funkcjonariuszy, członków zarządu, pracowników, członków personelu, agentów, przedstawicieli, konsultantów, wolontariuszy i inne osoby związane z Discover Healing. od wszelkich roszczeń lub odpowiedzialności, jakiegokolwiek rodzaju lub natury, oraz za wszelkie szkody lub obrażenia, w tym między innymi finansowe, osobiste, emocjonalne, psychologiczne, medyczne lub inne, które możesz ponieść w dowolnym momencie w wyniku dobrowolnej decyzji o uczestnictwie w Programie oraz w wyniku oświadczeń lub działań podczas uczestnictwa w Programie.

© 2019 Midge Murphy, wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z niniejszej Umowy w sposób inny niż przez Discover Healing, Inc. jest zabronione przez prawo federalne. midgemurphy.com